Archív

Archív pro ‘zkušenosti’ Kategorie

Omlouváme se… a jak je vidět, tak zase nefunguje…

Jak je vidět, tak tento eBlog.cz stávkuje. Buď nejde nebo z něj zmizely celé archivy fotografií. Už nevím, a tak se snažíme vše přesouvat na www.rehacek1957.wordpress.com/category/ekosad/

Botanka šla opět spát

dscn0860Letošní maraton jsme uzavřeli, zazimovali jsme celou skalní botanickou zahradu.

Letos se opět stavěly další skalky, vytvářely se záhony lemované kameny, upravovaly svodnice, sázelo se… Asi nejkrásnější je skalka v horní části botanky s největší sbírkou Delosperem (kosmatec). Tyto sukulentní rostliny jsou původem až z jižní Afriky a měly by vydržet i drsnou šumavskou zimu. Nechybí tu ani mrazuvzdorné kaktusy z Mexika…

Vytvářely se jezírka s rašeliništi, osazovaly se rostlinami nejen z volné šumavské přírody, ale i z květeny, kterou jsme pracně sehnali (nechybí tu ani masožravky, kterých kdysi bylo na Šumavě hodně). Důležitým požadavkem bylo, aby všechny rostlinky, trávy a dřeviny vydržely zdejší klima. Na dva měsíce naše jezírka navštívil i skokan hnědý, stahovaly se sem vážky…

Dokončil se ptačí dům, ze kterého místní udělali útočiště pro andulky a moravského pštrosa s křepelkami a druhou část obsadily podzemní veverky.

Nový pozemek mezi obecním úřadem a hostincem majitel koupil, a tak se musel upravit pro současné užití. Vytvořil se tady dětský koutek se dřevěným hradem a horní část skalní botanické zahrady.

Letos se musela přebudovat původní hlavní brána ve spodní části botanky, protože původní už dosloužila. Nová se postavila vedle dětského koutku v nové horní části pozemky. V horní části se budovaly další skalky, zasazovaly keře, tráva a stromy. Sem se také konečně po letech vrátily i tři smrky, které tady původní majitel pokácel.

Celou sezonu se přitom muselo stále upravovat terén, vozit kameny, kártrovat hlínu, rašelinu i kamínky, zalévat, hnojit, plít a jinak bojovat s plevelem, sekat a hrabat trávu, dosazovat skalky, prořezávat stromy, rovnat cesty po deštích…. A nakonec navést štěpku na jednotlivá choulostivá místa.

Hnutí Život povstalo jako bájný fénix aneb Když Zelení tak jinak zelení

logo-hnutizivotZemě se otepluje a Šumava vysušuje. Každou chvíli “díky” bezzásahovosti přicházíme o mnoho přírodních krás. Příroda si už sama nepomůže. Dochází k vysušování Šumavy. Cizí dřevinu - smrky – tzv. „ekoochránci“ chrání, včetně kůrovce. Ze Šumavy se stává mrtvá krajina. Ale je ještě čas tuto zrůdnost zastavili a zachránili i svou Šumavu. Pokud nám to bude jedno, potom my s tzv. „ekoochránci“ zničíme nejen Šumavu, ale také přijdeme o spoustu zdrojů pitné vody, kterou nám právě Šumava vytvářela a vytváří. Navíc Šumava byla vždy přívětivá k lidem, kteří tady nacházeli práci a obživu. A jak je to dnes? Šumava se vylidňuje…

V pátek 19. září 2014 vznikla občanská ekologická iniciativa Hnutí Život. Je to seskupení nespokojených občanů se způsobem tzv. „ochrany přírody a krajiny“. Buďme skutečnými ochránci přírody a hospodáři zdravé krajiny. Snad už nebude pozdě.

Ustavujícími členy jsou

- Prof., RNDr. Jan Čermák, CSc, ekolog, geobiocenolog, fyziolog (výzkumné pobyty ve světě)

- Petr Martan, lesník (velké množství publikací o Šumavě, kandidát na senátora)

- Ing. arch. Pavel Mařík, architekt („krajinářské“ projekty z oblasti Šumavy)

- Ing. Václav Mazín, PhD., pedolog (řada publikací k tématu zemědělské krajiny)

- Ing. Jaroslav Novák, energetik (účast na významných českých koncepcích)

- Ing. František Nykles, bývalý předseda Svazu šumavských obcí a člen Rady NPŠ (publikace o Šumavě)

- Ing. Karel Simon, lesník, bývalý pracovník ČIŽP (soudní znalec, množství posudků Šumavy)

- Ing., aut. arch. Pavel Valtr, ekolog, krajinář, urbanista (publikace Šumava a její perspektivy I,II, Květena světových regionů v souvislostech I-VIII)

Přihlášky do Hnutí Život

s uvedením: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, kontakt: e-mail nebo tel., profesní a zájmový obor, pracoviště, autorizace, soudní znalec, EIA/SEA/Natura

- email: valtr.p@volny.cz , výhledově na samostatných webových stránkách

- poštou: Pavel Valtr - UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3

Dotazy: tel. 606 616 400

Působnost: Česká republika a Evropská unie

Nosný program

Charakteristika činnosti

- napomáhat vyváženému udržitelnému vývoji environmentálnímu, ale i ekonomickému a sociálnímu, ekologické stabilitě a vyvážené ochraně přírody a životního prostředí obyvatel při komplexním pohledu a celistvém (holistickém) přístupu (širší a zpětné vazby)

- napomáhat současné světově moderní ochraně přírody a krajiny spočívající v ekosystémové asistenční pomoci směřující k postupné obnově a vytváření přírodních biotopů a přírodě blízkých společenstev a zachování krajinných hodnot

- napomáhat výchovné a vzdělávací činnosti k poznávání a citlivému vztahu k přírodě a harmonickému soužití s přírodou ve smyslu světových biosférických rezervací UNESCO (které doposud nejsou ani vedené v ústředním seznamu MŽP ČR - AOPK), zpřístupňování těchto území a citlivé péči (extenzivní využívání býložravci a další péče k udržení žádoucí biodiverzity)

- zamezit „suché revoluci“ na území národních parků, tj. naoktrojovaným nezodpovědným rozsáhlým a rychlým plošným disturbancím - rozpadu lesa, za podpory hmyzích škůdců, k výrobě odcivilizované a znepřístupňované virtuální „přírodní divočiny“, reprezentované suchými lesy, s fatálními dopady na biodiverzitu, mezoklima, vazbu CO2, retenční schopnosti a vodní hospodářství, zachování úrodnosti půd, ekonomiku a obyvatelstvo a to bez obecného souhlasu a racionálního zdůvodnění, ideologickou skupinkou prosazující bezzásahovost, resp. pouze přírodní procesy, bez celostního pohledu - širší a zpětné vazby, za militantní podpory a spekulativního odůvodňování Hnutí Duha, k nimž došlo v NP Šumava již na třetině území s rozsáhlými škodami

- ochrana environmetálního veřejného zájmu, tj. ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny, zdravého života, zdravé přírody a zdravé krajiny v legislativních, koncepčních a realizačních procesech k zachování živé, biologicky a vodohospodářsky stabilizované a přístupné soustavy chráněných území.Zásady a principy činnosti Hnutí Život

- přístupnost Hnutí Život pro všechny, souhlasící se zásadami a principy činnosti, bez ohledu na pohlaví, národnost či náboženské vyznání

- obhajovat kvality života jako nejvyšší hodnotu a její různorodost - bezzásahovostí ve zkulturněných biotopech vznikají degradovaná, unifikovaná, ekologicky a vodohospodářsky nestabilní společenstva, což je možno celosvětově doložit při jejím zpouštňování

- sledovat vzrůstající stresové faktory (oteplování, vysušování, přívalové srážky, množství a kvalita vod, eroze a půdní úrodnost, absorpční schopnosti) ve vazbě na biotopovou degradaci, expanzivní a invazní druhy i patogeny a napomáhat řešení vznikajících problémů

- zajišťovat odborná a vědecká posouzení a hodnocení, týkající se vymezeného oboru činnosti

- vycházet z vědecké diskuze, tedy ne z nepodložených, spekulativních a iracionálních ideologických tvrzení a studovat současně zpracované studie

- prosazovat rovné (spravedlivé) využívání sdělovacích prostředků i finančních zdrojů při zajišťování, ochraně a tvorbě životního a přírodního prostředí

- podporovat uchování či zlepšení biodiverzity území ČR, zejména velkoplošných chráněných území, kterým díky „bezzásahovosti“ hrozí homogenizace, jejich vyvážené využívání, udržitelnou biotopovou a vodohospodářskou stabilitu

- podporovat vyvážené, citlivé a nepoškozující využívání přírodních území pro vzdělání, výchovu a rekreaci - sledovat dopady vývoje přírody a krajiny na obyvatelstvo i návštěvníky (vývoj biodiverzity, nenarušování krajinného rázu, kvalita životního prostředí, ekonomický a demografický vývoj i návštěvnost)

- sledovat bezprávné osobní represe při obhajobě přírody a životního prostředí, spekulativní jednostranné stížnosti či jednoúčelové posudky a hodnocení i odložené soudní žaloby týkající se škod při „výrobě divočiny“.

Základní sledovaná témata

1) biotopové předpoklady udržitelného vývoje, využití principu „biologické pumpy“ při cirkulaci vody v území a eketonového efektu pro zajištění biodiverzity v ochraně a tvorbě krajiny

2) jemná lesnická péče při postupném převodu lesů na přírodě blízké v chráněných územích

3) zemědělská péče / údržba chráněných území k zajištění biodiverzity a krajinných hodnot - zachování bezlesí na něž je vázána většina vzácných a chráněných rostlin (převážně heliofilních) extenzivním využitím býložravci

4) bilance a retence vody, energií a CO2

5) vzdělávací, výchovné a citlivé turistické a rekreační využití chráněných území a výzkum

6) udržitelný demografický vývoj

7) celková koncepce vyváženého a harmonického využití chráněných území.

Categories: Ostatní, Rady, zkušenosti Tags:

Práce na “Rotě” pokračují

06.08.2014 Botanka Comments off

dscn0858Úpravy zanedbaných prášilských tříhektarových prostorů nazvaných “Rota” jsou v plném proudu. Nejenže se všude navádí pořádek, seká se tráva, vysekávají soušky, štěpkuje, urovnává terén, vytvářejí se ploty a plůtky, staví se kamenné zídky, štukují a bílí prostory pro dílny a sklady, ale navíc se v této počáteční fázi buduje i malý prasečák. Jejich budoucí obyvatelé se už nyní sžívají s prášilským podnebím, ale stále jsou v provizorních prostorech, a tak se finišuje.

V zemědělském koutku se připravují záhony a hlavně základna pro fóliovník. Dnes je už jedno pole připravené.

_dsc0676


dscn0783dscn0787dscn0789dscn0786dscn0792dscn0826dscn0791_dsc0688
Categories: Ostatní, zkušenosti Tags:

Prášily, ráj motýlů…

14.07.2014 Botanka Comments off
Categories: zkušenosti Tags: