Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

Omlouváme se… a jak je vidět, tak zase nefunguje…

Jak je vidět, tak tento eBlog.cz stávkuje. Buď nejde nebo z něj zmizely celé archivy fotografií. Už nevím, a tak se snažíme vše přesouvat na www.rehacek1957.wordpress.com/category/ekosad/

Smrky se vrátily do Prášil

p1020627Před více než deseti lety se bývalý majitel pozemku vedle místního hostince rozhodl, že tady bude stavět, a tak bezmála stoleté tři smrky pokácel. Tohle nádherné košaté trojsoší vždy vítalo návštěvníky šumavských Prášil (Prášily samy mají ve znaku smrk). Nakonec pozemek prodal lidem, kteří tady plánovali chaloupku. Z toho ale také sešlo, a tak nakonec pozemek byl odkoupen a začleněn do komplexu Hostinec u Michala – Karolína - botanická zahrada. Vybudovalo se tu dětské hřiště a vstupní část do skalní botanické zahrady. Nyní už nastal čas, aby se i tři smrky vrátily na své místo. Chtěli jsme co největší vzrostlé stromy, ale byli jsme rádi, že se sehnaly smrky vysoké přes čtyři metry. Ty cestovaly až z jednoho zahradnictví u Prahy. Tady takové nejsou k mání a navíc ekoochránci nechávají své smrky raději kůrovci.

Hnutí Život povstalo jako bájný fénix aneb Když Zelení tak jinak zelení

logo-hnutizivotZemě se otepluje a Šumava vysušuje. Každou chvíli “díky” bezzásahovosti přicházíme o mnoho přírodních krás. Příroda si už sama nepomůže. Dochází k vysušování Šumavy. Cizí dřevinu - smrky – tzv. „ekoochránci“ chrání, včetně kůrovce. Ze Šumavy se stává mrtvá krajina. Ale je ještě čas tuto zrůdnost zastavili a zachránili i svou Šumavu. Pokud nám to bude jedno, potom my s tzv. „ekoochránci“ zničíme nejen Šumavu, ale také přijdeme o spoustu zdrojů pitné vody, kterou nám právě Šumava vytvářela a vytváří. Navíc Šumava byla vždy přívětivá k lidem, kteří tady nacházeli práci a obživu. A jak je to dnes? Šumava se vylidňuje…

V pátek 19. září 2014 vznikla občanská ekologická iniciativa Hnutí Život. Je to seskupení nespokojených občanů se způsobem tzv. „ochrany přírody a krajiny“. Buďme skutečnými ochránci přírody a hospodáři zdravé krajiny. Snad už nebude pozdě.

Ustavujícími členy jsou

- Prof., RNDr. Jan Čermák, CSc, ekolog, geobiocenolog, fyziolog (výzkumné pobyty ve světě)

- Petr Martan, lesník (velké množství publikací o Šumavě, kandidát na senátora)

- Ing. arch. Pavel Mařík, architekt („krajinářské“ projekty z oblasti Šumavy)

- Ing. Václav Mazín, PhD., pedolog (řada publikací k tématu zemědělské krajiny)

- Ing. Jaroslav Novák, energetik (účast na významných českých koncepcích)

- Ing. František Nykles, bývalý předseda Svazu šumavských obcí a člen Rady NPŠ (publikace o Šumavě)

- Ing. Karel Simon, lesník, bývalý pracovník ČIŽP (soudní znalec, množství posudků Šumavy)

- Ing., aut. arch. Pavel Valtr, ekolog, krajinář, urbanista (publikace Šumava a její perspektivy I,II, Květena světových regionů v souvislostech I-VIII)

Přihlášky do Hnutí Život

s uvedením: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, kontakt: e-mail nebo tel., profesní a zájmový obor, pracoviště, autorizace, soudní znalec, EIA/SEA/Natura

- email: valtr.p@volny.cz , výhledově na samostatných webových stránkách

- poštou: Pavel Valtr - UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3

Dotazy: tel. 606 616 400

Působnost: Česká republika a Evropská unie

Nosný program

Charakteristika činnosti

- napomáhat vyváženému udržitelnému vývoji environmentálnímu, ale i ekonomickému a sociálnímu, ekologické stabilitě a vyvážené ochraně přírody a životního prostředí obyvatel při komplexním pohledu a celistvém (holistickém) přístupu (širší a zpětné vazby)

- napomáhat současné světově moderní ochraně přírody a krajiny spočívající v ekosystémové asistenční pomoci směřující k postupné obnově a vytváření přírodních biotopů a přírodě blízkých společenstev a zachování krajinných hodnot

- napomáhat výchovné a vzdělávací činnosti k poznávání a citlivému vztahu k přírodě a harmonickému soužití s přírodou ve smyslu světových biosférických rezervací UNESCO (které doposud nejsou ani vedené v ústředním seznamu MŽP ČR - AOPK), zpřístupňování těchto území a citlivé péči (extenzivní využívání býložravci a další péče k udržení žádoucí biodiverzity)

- zamezit „suché revoluci“ na území národních parků, tj. naoktrojovaným nezodpovědným rozsáhlým a rychlým plošným disturbancím - rozpadu lesa, za podpory hmyzích škůdců, k výrobě odcivilizované a znepřístupňované virtuální „přírodní divočiny“, reprezentované suchými lesy, s fatálními dopady na biodiverzitu, mezoklima, vazbu CO2, retenční schopnosti a vodní hospodářství, zachování úrodnosti půd, ekonomiku a obyvatelstvo a to bez obecného souhlasu a racionálního zdůvodnění, ideologickou skupinkou prosazující bezzásahovost, resp. pouze přírodní procesy, bez celostního pohledu - širší a zpětné vazby, za militantní podpory a spekulativního odůvodňování Hnutí Duha, k nimž došlo v NP Šumava již na třetině území s rozsáhlými škodami

- ochrana environmetálního veřejného zájmu, tj. ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny, zdravého života, zdravé přírody a zdravé krajiny v legislativních, koncepčních a realizačních procesech k zachování živé, biologicky a vodohospodářsky stabilizované a přístupné soustavy chráněných území.Zásady a principy činnosti Hnutí Život

- přístupnost Hnutí Život pro všechny, souhlasící se zásadami a principy činnosti, bez ohledu na pohlaví, národnost či náboženské vyznání

- obhajovat kvality života jako nejvyšší hodnotu a její různorodost - bezzásahovostí ve zkulturněných biotopech vznikají degradovaná, unifikovaná, ekologicky a vodohospodářsky nestabilní společenstva, což je možno celosvětově doložit při jejím zpouštňování

- sledovat vzrůstající stresové faktory (oteplování, vysušování, přívalové srážky, množství a kvalita vod, eroze a půdní úrodnost, absorpční schopnosti) ve vazbě na biotopovou degradaci, expanzivní a invazní druhy i patogeny a napomáhat řešení vznikajících problémů

- zajišťovat odborná a vědecká posouzení a hodnocení, týkající se vymezeného oboru činnosti

- vycházet z vědecké diskuze, tedy ne z nepodložených, spekulativních a iracionálních ideologických tvrzení a studovat současně zpracované studie

- prosazovat rovné (spravedlivé) využívání sdělovacích prostředků i finančních zdrojů při zajišťování, ochraně a tvorbě životního a přírodního prostředí

- podporovat uchování či zlepšení biodiverzity území ČR, zejména velkoplošných chráněných území, kterým díky „bezzásahovosti“ hrozí homogenizace, jejich vyvážené využívání, udržitelnou biotopovou a vodohospodářskou stabilitu

- podporovat vyvážené, citlivé a nepoškozující využívání přírodních území pro vzdělání, výchovu a rekreaci - sledovat dopady vývoje přírody a krajiny na obyvatelstvo i návštěvníky (vývoj biodiverzity, nenarušování krajinného rázu, kvalita životního prostředí, ekonomický a demografický vývoj i návštěvnost)

- sledovat bezprávné osobní represe při obhajobě přírody a životního prostředí, spekulativní jednostranné stížnosti či jednoúčelové posudky a hodnocení i odložené soudní žaloby týkající se škod při „výrobě divočiny“.

Základní sledovaná témata

1) biotopové předpoklady udržitelného vývoje, využití principu „biologické pumpy“ při cirkulaci vody v území a eketonového efektu pro zajištění biodiverzity v ochraně a tvorbě krajiny

2) jemná lesnická péče při postupném převodu lesů na přírodě blízké v chráněných územích

3) zemědělská péče / údržba chráněných území k zajištění biodiverzity a krajinných hodnot - zachování bezlesí na něž je vázána většina vzácných a chráněných rostlin (převážně heliofilních) extenzivním využitím býložravci

4) bilance a retence vody, energií a CO2

5) vzdělávací, výchovné a citlivé turistické a rekreační využití chráněných území a výzkum

6) udržitelný demografický vývoj

7) celková koncepce vyváženého a harmonického využití chráněných území.

Categories: Ostatní, Rady, zkušenosti Tags:

Foliovník na Rotě funguje

30.09.2014 Botanka Comments off

p1020506Ještě před měsícem si mnohý významně klepal na čelo… Nikdo nechtěl věřit, že se ještě letos v novém foliovníku něco zazelená. Je pravda, že se s jeho postavením trochu zaváhalo, měl asi měsíční zpoždění, protože nejdříve nešla elektřina, pak zase nebyli lidi, materiál apod. Normální porodní bolesti jsme přesto překonali a hlavně vydrželi.

Na začátku září stál foliovník třikrát dvanáct metrů s izraelskou speciální folií, která by měla vydržet dokonce i prášilskou zimu. Okamžitě se sázelo ze semínek…. To se našlo nevěřících Tomášů…. Ale za chvíli tady budeme sklízet salát, ředkvičky, špenát a určitě i hrách.

_dsc0707_dsc0718
_dsc0053_dsc0052dscn0787dscn0785
p1020443

Categories: Ostatní, Rota Tags:

Mini zenová zahrada aneb Suchá zahrada (枯山水 karesansui)

07.08.2014 Botanka Comments off

152Zpestřením botanické zahrady jsou také tematické výstavky, a to například květin, skalniček nebo sukulentů, ale i tzv. mini zen zahrádek.

Mini zen zahrádky a minizahrádky se tvoří jako miniaturní stylizované krajiny z pečlivě složených kamínků, mechu, sukulentů, skalniček, hrabaného štěrku nebo písku.

Dnes představujeme suché minizahrádky

Původní zenové zahrady byly doménou v zen-buddhistických chrámech v Kjótu v období Muromači. Takovéto zahrady slouží k odpočinku a meditaci. Dnešní uspěchaný způsob života kontrastuje s naší přirozeností, a tak úplně obyčejné a přirozené věci nás uvádějí do rozpaků, ale přitom v nich nacházíme opět vztah k přírodě, o který jsme pod tlakem dnešní civilizace přišli. Uklidnění tak hledáme v obyčejných a prostých věcech a nacházíme je jako dávno ztracené přátele. Proč si tedy neudělat takové miniaturní zenové zahrádky.

aa07Vrátíme se přitom do období dětství… Kdo si z nás jako dítě nehrál na písku? Vždy nás fascinovala jeho tvárnost i pomíjivost. Vždy jsme ctili propojení ze zemí, pocit blízkosti země, jistotu a stabilitu. Rádi vzpomínáme na bořící se nohy do písku. Nyní opět zapojíme fantazii a cit a bez rizika můžeme si tvořit svůj svět podle momentální nálady a citu. Různě barevné písky nám dovolují se stát umělci, kteří vytvářejí své dílo okamžiku, bez jakéhokoliv svazování a určování pravidel. Ve volnosti tvorby se síla, a tak Kdo si hraje – nezlobí!

dscn0772

dscn0795

Písek hraje hlavní roli při vytvářen zenových minizahrádek. A čím je vše jednodušší, tím je naše suchá minizahrádka krásnější a rozvíjí fantazii, napětí i uvolnění. Navíc tvorba takových minizahrádek se dá dělat v každém věku a ani nemusíte mít na zřeteli, zda je venku vedro, déšť nebo metr sněhu. Zenové minizahrádku můžete si zakomponovat kdekoliv v bytě a nepotřebují žádnou velkou údržbu.

Ostatní fotografie najdete na webovkách

0110033 022 104


Categories: Ostatní Tags: