Archív

Autorův archiv

Smrky se vrátily do Prášil

p1020627Před více než deseti lety se bývalý majitel pozemku vedle místního hostince rozhodl, že tady bude stavět, a tak bezmála stoleté tři smrky pokácel. Tohle nádherné košaté trojsoší vždy vítalo návštěvníky šumavských Prášil (Prášily samy mají ve znaku smrk). Nakonec pozemek prodal lidem, kteří tady plánovali chaloupku. Z toho ale také sešlo, a tak nakonec pozemek byl odkoupen a začleněn do komplexu Hostinec u Michala – Karolína - botanická zahrada. Vybudovalo se tu dětské hřiště a vstupní část do skalní botanické zahrady. Nyní už nastal čas, aby se i tři smrky vrátily na své místo. Chtěli jsme co největší vzrostlé stromy, ale byli jsme rádi, že se sehnaly smrky vysoké přes čtyři metry. Ty cestovaly až z jednoho zahradnictví u Prahy. Tady takové nejsou k mání a navíc ekoochránci nechávají své smrky raději kůrovci.

Hnutí Život povstalo jako bájný fénix aneb Když Zelení tak jinak zelení

logo-hnutizivotZemě se otepluje a Šumava vysušuje. Každou chvíli “díky” bezzásahovosti přicházíme o mnoho přírodních krás. Příroda si už sama nepomůže. Dochází k vysušování Šumavy. Cizí dřevinu - smrky – tzv. „ekoochránci“ chrání, včetně kůrovce. Ze Šumavy se stává mrtvá krajina. Ale je ještě čas tuto zrůdnost zastavili a zachránili i svou Šumavu. Pokud nám to bude jedno, potom my s tzv. „ekoochránci“ zničíme nejen Šumavu, ale také přijdeme o spoustu zdrojů pitné vody, kterou nám právě Šumava vytvářela a vytváří. Navíc Šumava byla vždy přívětivá k lidem, kteří tady nacházeli práci a obživu. A jak je to dnes? Šumava se vylidňuje…

V pátek 19. září 2014 vznikla občanská ekologická iniciativa Hnutí Život. Je to seskupení nespokojených občanů se způsobem tzv. „ochrany přírody a krajiny“. Buďme skutečnými ochránci přírody a hospodáři zdravé krajiny. Snad už nebude pozdě.

Ustavujícími členy jsou

- Prof., RNDr. Jan Čermák, CSc, ekolog, geobiocenolog, fyziolog (výzkumné pobyty ve světě)

- Petr Martan, lesník (velké množství publikací o Šumavě, kandidát na senátora)

- Ing. arch. Pavel Mařík, architekt („krajinářské“ projekty z oblasti Šumavy)

- Ing. Václav Mazín, PhD., pedolog (řada publikací k tématu zemědělské krajiny)

- Ing. Jaroslav Novák, energetik (účast na významných českých koncepcích)

- Ing. František Nykles, bývalý předseda Svazu šumavských obcí a člen Rady NPŠ (publikace o Šumavě)

- Ing. Karel Simon, lesník, bývalý pracovník ČIŽP (soudní znalec, množství posudků Šumavy)

- Ing., aut. arch. Pavel Valtr, ekolog, krajinář, urbanista (publikace Šumava a její perspektivy I,II, Květena světových regionů v souvislostech I-VIII)

Přihlášky do Hnutí Život

s uvedením: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, kontakt: e-mail nebo tel., profesní a zájmový obor, pracoviště, autorizace, soudní znalec, EIA/SEA/Natura

- email: valtr.p@volny.cz , výhledově na samostatných webových stránkách

- poštou: Pavel Valtr - UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3

Dotazy: tel. 606 616 400

Působnost: Česká republika a Evropská unie

Nosný program

Charakteristika činnosti

- napomáhat vyváženému udržitelnému vývoji environmentálnímu, ale i ekonomickému a sociálnímu, ekologické stabilitě a vyvážené ochraně přírody a životního prostředí obyvatel při komplexním pohledu a celistvém (holistickém) přístupu (širší a zpětné vazby)

- napomáhat současné světově moderní ochraně přírody a krajiny spočívající v ekosystémové asistenční pomoci směřující k postupné obnově a vytváření přírodních biotopů a přírodě blízkých společenstev a zachování krajinných hodnot

- napomáhat výchovné a vzdělávací činnosti k poznávání a citlivému vztahu k přírodě a harmonickému soužití s přírodou ve smyslu světových biosférických rezervací UNESCO (které doposud nejsou ani vedené v ústředním seznamu MŽP ČR - AOPK), zpřístupňování těchto území a citlivé péči (extenzivní využívání býložravci a další péče k udržení žádoucí biodiverzity)

- zamezit „suché revoluci“ na území národních parků, tj. naoktrojovaným nezodpovědným rozsáhlým a rychlým plošným disturbancím - rozpadu lesa, za podpory hmyzích škůdců, k výrobě odcivilizované a znepřístupňované virtuální „přírodní divočiny“, reprezentované suchými lesy, s fatálními dopady na biodiverzitu, mezoklima, vazbu CO2, retenční schopnosti a vodní hospodářství, zachování úrodnosti půd, ekonomiku a obyvatelstvo a to bez obecného souhlasu a racionálního zdůvodnění, ideologickou skupinkou prosazující bezzásahovost, resp. pouze přírodní procesy, bez celostního pohledu - širší a zpětné vazby, za militantní podpory a spekulativního odůvodňování Hnutí Duha, k nimž došlo v NP Šumava již na třetině území s rozsáhlými škodami

- ochrana environmetálního veřejného zájmu, tj. ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny, zdravého života, zdravé přírody a zdravé krajiny v legislativních, koncepčních a realizačních procesech k zachování živé, biologicky a vodohospodářsky stabilizované a přístupné soustavy chráněných území.Zásady a principy činnosti Hnutí Život

- přístupnost Hnutí Život pro všechny, souhlasící se zásadami a principy činnosti, bez ohledu na pohlaví, národnost či náboženské vyznání

- obhajovat kvality života jako nejvyšší hodnotu a její různorodost - bezzásahovostí ve zkulturněných biotopech vznikají degradovaná, unifikovaná, ekologicky a vodohospodářsky nestabilní společenstva, což je možno celosvětově doložit při jejím zpouštňování

- sledovat vzrůstající stresové faktory (oteplování, vysušování, přívalové srážky, množství a kvalita vod, eroze a půdní úrodnost, absorpční schopnosti) ve vazbě na biotopovou degradaci, expanzivní a invazní druhy i patogeny a napomáhat řešení vznikajících problémů

- zajišťovat odborná a vědecká posouzení a hodnocení, týkající se vymezeného oboru činnosti

- vycházet z vědecké diskuze, tedy ne z nepodložených, spekulativních a iracionálních ideologických tvrzení a studovat současně zpracované studie

- prosazovat rovné (spravedlivé) využívání sdělovacích prostředků i finančních zdrojů při zajišťování, ochraně a tvorbě životního a přírodního prostředí

- podporovat uchování či zlepšení biodiverzity území ČR, zejména velkoplošných chráněných území, kterým díky „bezzásahovosti“ hrozí homogenizace, jejich vyvážené využívání, udržitelnou biotopovou a vodohospodářskou stabilitu

- podporovat vyvážené, citlivé a nepoškozující využívání přírodních území pro vzdělání, výchovu a rekreaci - sledovat dopady vývoje přírody a krajiny na obyvatelstvo i návštěvníky (vývoj biodiverzity, nenarušování krajinného rázu, kvalita životního prostředí, ekonomický a demografický vývoj i návštěvnost)

- sledovat bezprávné osobní represe při obhajobě přírody a životního prostředí, spekulativní jednostranné stížnosti či jednoúčelové posudky a hodnocení i odložené soudní žaloby týkající se škod při „výrobě divočiny“.

Základní sledovaná témata

1) biotopové předpoklady udržitelného vývoje, využití principu „biologické pumpy“ při cirkulaci vody v území a eketonového efektu pro zajištění biodiverzity v ochraně a tvorbě krajiny

2) jemná lesnická péče při postupném převodu lesů na přírodě blízké v chráněných územích

3) zemědělská péče / údržba chráněných území k zajištění biodiverzity a krajinných hodnot - zachování bezlesí na něž je vázána většina vzácných a chráněných rostlin (převážně heliofilních) extenzivním využitím býložravci

4) bilance a retence vody, energií a CO2

5) vzdělávací, výchovné a citlivé turistické a rekreační využití chráněných území a výzkum

6) udržitelný demografický vývoj

7) celková koncepce vyváženého a harmonického využití chráněných území.

Categories: Ostatní, Rady, zkušenosti Tags:

Foliovník na Rotě funguje

30.09.2014 Botanka Comments off

p1020506Ještě před měsícem si mnohý významně klepal na čelo… Nikdo nechtěl věřit, že se ještě letos v novém foliovníku něco zazelená. Je pravda, že se s jeho postavením trochu zaváhalo, měl asi měsíční zpoždění, protože nejdříve nešla elektřina, pak zase nebyli lidi, materiál apod. Normální porodní bolesti jsme přesto překonali a hlavně vydrželi.

Na začátku září stál foliovník třikrát dvanáct metrů s izraelskou speciální folií, která by měla vydržet dokonce i prášilskou zimu. Okamžitě se sázelo ze semínek…. To se našlo nevěřících Tomášů…. Ale za chvíli tady budeme sklízet salát, ředkvičky, špenát a určitě i hrách.

_dsc0707_dsc0718
_dsc0053_dsc0052dscn0787dscn0785
p1020443

Categories: Ostatní, Rota Tags:

Skalní botanická zahrada stále roste

25.09.2014 Botanka Comments off

p10204571

Kdo by si myslel, že když jsou všude skalky a postupně se jednotlivá seskupení skal osazují, že vše je už u konce by se zcela mýlil. Právě teprve nyní přichází na řadu druhá fáze, kterou je vytváření jednotlivých záhonů. Ty chtějí další kameny, písek, drť…., aby ráz celé skalní botanické zahrady byl ucelený a jednotný. Přitom musíme citlivě nechávat zelené plochy…. místa pro keře a další dřeviny a vyšší květenu.

Nyní jsou osazené další části skalničkami, a to například evropské Aply, Jižní Amerika i Jižní Afrika…

Číst více …

Mini zenová zahrada aneb Suchá zahrada (枯山水 karesansui)

07.08.2014 Botanka Comments off

152Zpestřením botanické zahrady jsou také tematické výstavky, a to například květin, skalniček nebo sukulentů, ale i tzv. mini zen zahrádek.

Mini zen zahrádky a minizahrádky se tvoří jako miniaturní stylizované krajiny z pečlivě složených kamínků, mechu, sukulentů, skalniček, hrabaného štěrku nebo písku.

Dnes představujeme suché minizahrádky

Původní zenové zahrady byly doménou v zen-buddhistických chrámech v Kjótu v období Muromači. Takovéto zahrady slouží k odpočinku a meditaci. Dnešní uspěchaný způsob života kontrastuje s naší přirozeností, a tak úplně obyčejné a přirozené věci nás uvádějí do rozpaků, ale přitom v nich nacházíme opět vztah k přírodě, o který jsme pod tlakem dnešní civilizace přišli. Uklidnění tak hledáme v obyčejných a prostých věcech a nacházíme je jako dávno ztracené přátele. Proč si tedy neudělat takové miniaturní zenové zahrádky.

aa07Vrátíme se přitom do období dětství… Kdo si z nás jako dítě nehrál na písku? Vždy nás fascinovala jeho tvárnost i pomíjivost. Vždy jsme ctili propojení ze zemí, pocit blízkosti země, jistotu a stabilitu. Rádi vzpomínáme na bořící se nohy do písku. Nyní opět zapojíme fantazii a cit a bez rizika můžeme si tvořit svůj svět podle momentální nálady a citu. Různě barevné písky nám dovolují se stát umělci, kteří vytvářejí své dílo okamžiku, bez jakéhokoliv svazování a určování pravidel. Ve volnosti tvorby se síla, a tak Kdo si hraje – nezlobí!

dscn0772

dscn0795

Písek hraje hlavní roli při vytvářen zenových minizahrádek. A čím je vše jednodušší, tím je naše suchá minizahrádka krásnější a rozvíjí fantazii, napětí i uvolnění. Navíc tvorba takových minizahrádek se dá dělat v každém věku a ani nemusíte mít na zřeteli, zda je venku vedro, déšť nebo metr sněhu. Zenové minizahrádku můžete si zakomponovat kdekoliv v bytě a nepotřebují žádnou velkou údržbu.

Ostatní fotografie najdete na webovkách

0110033 022 104


Categories: Ostatní Tags: