Archív

Archív pro

Hnutí Život povstalo jako bájný fénix aneb Když Zelení tak jinak zelení

logo-hnutizivotZemě se otepluje a Šumava vysušuje. Každou chvíli “díky” bezzásahovosti přicházíme o mnoho přírodních krás. Příroda si už sama nepomůže. Dochází k vysušování Šumavy. Cizí dřevinu - smrky – tzv. „ekoochránci“ chrání, včetně kůrovce. Ze Šumavy se stává mrtvá krajina. Ale je ještě čas tuto zrůdnost zastavili a zachránili i svou Šumavu. Pokud nám to bude jedno, potom my s tzv. „ekoochránci“ zničíme nejen Šumavu, ale také přijdeme o spoustu zdrojů pitné vody, kterou nám právě Šumava vytvářela a vytváří. Navíc Šumava byla vždy přívětivá k lidem, kteří tady nacházeli práci a obživu. A jak je to dnes? Šumava se vylidňuje…

V pátek 19. září 2014 vznikla občanská ekologická iniciativa Hnutí Život. Je to seskupení nespokojených občanů se způsobem tzv. „ochrany přírody a krajiny“. Buďme skutečnými ochránci přírody a hospodáři zdravé krajiny. Snad už nebude pozdě.

Ustavujícími členy jsou

- Prof., RNDr. Jan Čermák, CSc, ekolog, geobiocenolog, fyziolog (výzkumné pobyty ve světě)

- Petr Martan, lesník (velké množství publikací o Šumavě, kandidát na senátora)

- Ing. arch. Pavel Mařík, architekt („krajinářské“ projekty z oblasti Šumavy)

- Ing. Václav Mazín, PhD., pedolog (řada publikací k tématu zemědělské krajiny)

- Ing. Jaroslav Novák, energetik (účast na významných českých koncepcích)

- Ing. František Nykles, bývalý předseda Svazu šumavských obcí a člen Rady NPŠ (publikace o Šumavě)

- Ing. Karel Simon, lesník, bývalý pracovník ČIŽP (soudní znalec, množství posudků Šumavy)

- Ing., aut. arch. Pavel Valtr, ekolog, krajinář, urbanista (publikace Šumava a její perspektivy I,II, Květena světových regionů v souvislostech I-VIII)

Přihlášky do Hnutí Život

s uvedením: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, kontakt: e-mail nebo tel., profesní a zájmový obor, pracoviště, autorizace, soudní znalec, EIA/SEA/Natura

- email: valtr.p@volny.cz , výhledově na samostatných webových stránkách

- poštou: Pavel Valtr - UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3

Dotazy: tel. 606 616 400

Působnost: Česká republika a Evropská unie

Nosný program

Charakteristika činnosti

- napomáhat vyváženému udržitelnému vývoji environmentálnímu, ale i ekonomickému a sociálnímu, ekologické stabilitě a vyvážené ochraně přírody a životního prostředí obyvatel při komplexním pohledu a celistvém (holistickém) přístupu (širší a zpětné vazby)

- napomáhat současné světově moderní ochraně přírody a krajiny spočívající v ekosystémové asistenční pomoci směřující k postupné obnově a vytváření přírodních biotopů a přírodě blízkých společenstev a zachování krajinných hodnot

- napomáhat výchovné a vzdělávací činnosti k poznávání a citlivému vztahu k přírodě a harmonickému soužití s přírodou ve smyslu světových biosférických rezervací UNESCO (které doposud nejsou ani vedené v ústředním seznamu MŽP ČR - AOPK), zpřístupňování těchto území a citlivé péči (extenzivní využívání býložravci a další péče k udržení žádoucí biodiverzity)

- zamezit „suché revoluci“ na území národních parků, tj. naoktrojovaným nezodpovědným rozsáhlým a rychlým plošným disturbancím - rozpadu lesa, za podpory hmyzích škůdců, k výrobě odcivilizované a znepřístupňované virtuální „přírodní divočiny“, reprezentované suchými lesy, s fatálními dopady na biodiverzitu, mezoklima, vazbu CO2, retenční schopnosti a vodní hospodářství, zachování úrodnosti půd, ekonomiku a obyvatelstvo a to bez obecného souhlasu a racionálního zdůvodnění, ideologickou skupinkou prosazující bezzásahovost, resp. pouze přírodní procesy, bez celostního pohledu - širší a zpětné vazby, za militantní podpory a spekulativního odůvodňování Hnutí Duha, k nimž došlo v NP Šumava již na třetině území s rozsáhlými škodami

- ochrana environmetálního veřejného zájmu, tj. ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny, zdravého života, zdravé přírody a zdravé krajiny v legislativních, koncepčních a realizačních procesech k zachování živé, biologicky a vodohospodářsky stabilizované a přístupné soustavy chráněných území.Zásady a principy činnosti Hnutí Život

- přístupnost Hnutí Život pro všechny, souhlasící se zásadami a principy činnosti, bez ohledu na pohlaví, národnost či náboženské vyznání

- obhajovat kvality života jako nejvyšší hodnotu a její různorodost - bezzásahovostí ve zkulturněných biotopech vznikají degradovaná, unifikovaná, ekologicky a vodohospodářsky nestabilní společenstva, což je možno celosvětově doložit při jejím zpouštňování

- sledovat vzrůstající stresové faktory (oteplování, vysušování, přívalové srážky, množství a kvalita vod, eroze a půdní úrodnost, absorpční schopnosti) ve vazbě na biotopovou degradaci, expanzivní a invazní druhy i patogeny a napomáhat řešení vznikajících problémů

- zajišťovat odborná a vědecká posouzení a hodnocení, týkající se vymezeného oboru činnosti

- vycházet z vědecké diskuze, tedy ne z nepodložených, spekulativních a iracionálních ideologických tvrzení a studovat současně zpracované studie

- prosazovat rovné (spravedlivé) využívání sdělovacích prostředků i finančních zdrojů při zajišťování, ochraně a tvorbě životního a přírodního prostředí

- podporovat uchování či zlepšení biodiverzity území ČR, zejména velkoplošných chráněných území, kterým díky „bezzásahovosti“ hrozí homogenizace, jejich vyvážené využívání, udržitelnou biotopovou a vodohospodářskou stabilitu

- podporovat vyvážené, citlivé a nepoškozující využívání přírodních území pro vzdělání, výchovu a rekreaci - sledovat dopady vývoje přírody a krajiny na obyvatelstvo i návštěvníky (vývoj biodiverzity, nenarušování krajinného rázu, kvalita životního prostředí, ekonomický a demografický vývoj i návštěvnost)

- sledovat bezprávné osobní represe při obhajobě přírody a životního prostředí, spekulativní jednostranné stížnosti či jednoúčelové posudky a hodnocení i odložené soudní žaloby týkající se škod při „výrobě divočiny“.

Základní sledovaná témata

1) biotopové předpoklady udržitelného vývoje, využití principu „biologické pumpy“ při cirkulaci vody v území a eketonového efektu pro zajištění biodiverzity v ochraně a tvorbě krajiny

2) jemná lesnická péče při postupném převodu lesů na přírodě blízké v chráněných územích

3) zemědělská péče / údržba chráněných území k zajištění biodiverzity a krajinných hodnot - zachování bezlesí na něž je vázána většina vzácných a chráněných rostlin (převážně heliofilních) extenzivním využitím býložravci

4) bilance a retence vody, energií a CO2

5) vzdělávací, výchovné a citlivé turistické a rekreační využití chráněných území a výzkum

6) udržitelný demografický vývoj

7) celková koncepce vyváženého a harmonického využití chráněných území.

Categories: Ostatní, Rady, zkušenosti Tags: